DISKUSE  JE  DŮLEŽITÁ  PRO  POROVNÁVÁNÍ  NÁZORŮ,  MÁ  SMYSL,  POKUD  SE  DODRŽUJÍ  ZÁKLADNÍ  PRAVIDLA 

Diskuse (z lat discussio od dis-quatere, pře(roz)-třásat, zkoumat) jako věcný rozhovor více osob nad určitým tématem, kdy cílem není rozhodovat, ale věc pečlivě rozebrat z různých stránek, shromáždit argumenty a snad i připravit půdu pro racionální rozhodnutí.   (zdroj Wikipedie)

 

věcnost:                 věnovat se tématu a argumentovat, nikoli napadat nebo překřikovat

poctivost:               podstatné informace nesmějí účastníci zatajovat nebo tvrdit něco, čemu sami nevěří

zdvořilost:              vyjadřuje společný zájem všech na každé věcné informaci

trpělivost:               pochopení argumentů druhého může vyžadovat čas

otevřenost:            nevylučovat nikoho, kdo může k danému tématu přispět